1. محمد بهشتی
    Follow
ابعاد:50×70 مرکب روی کاغذ
اندازه با پاسپارتو 100/70 تکنیک: مرکب روی کاغذ
اندازه با پاسپارتو 100/70 تکنیک: مرکب روی کاغذ
اندازه با پاسپارتو 50/70 تکنیک: مرکب روی کاغذ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد بهشتی اندازه با پاسپارتو 50/70 تکنیک: مرکب روی کاغذ
15 0 7,619
4,000,000 تومانخرید اثر
اندازه با پاسپارتو 50/70 تکنیک: مرکب روی کاغذ
اندازه با پاسپارتو 50/70 تکنیک: مرکب روی کاغذ
اندازه با پاسپارتو 35/50 تکنیک: مرکب روی کاغذ
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

reza mohamadi
اعظم علیزاده نیک
شهریار اشرفی