نتایج جست جو "میکس_مدیا" در سایت 100هنر

4 0 4,668
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
عنوان: دریانه همه چیز و هیچ موضوع: دخالت انسان در طبیعت #میکس_مدیا سال خلق 1397
2 0 2,496
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
#میکس_مدیا روی #بوم ۱۴۰۰# خورشید سیاه سعید لسانی
2 0 1,959
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
#میکس_مدیا #اکریلیک و رنگ روغن روی #بوم ۱۳۹۹ قایق ها سعید لسانی
7 0 2,499
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
عنوان: در میانه همه چیز و هیچ موضوع: دخالت انسان در طبیعت #میکس_مدیا سال خلق: 1397
5 0 2,302
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
عنوان: دریانه همه چیز و هیچ موضوع: دخالت انسان در طبیعت #میکس_مدیا سال خلق 1397
3 0 2,188
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
عنوان: دریانه همه چیز و هیچ موضوع: دخالت انسان در طبیعت #میکس_مدیا سال خلق 1397
3 0 3,619
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
میکس میدیا / این اثر تقدیم می شود به رومینا قربانی خشونت خانوادگی که سرش بریده ش... ادامه
1 0 1,593
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
خالق اثر: #جانان_نجفی 2019 #اکریلیک #میکس_مدیا روی #بوم نام اثر: #شطح الهام ... ادامه
Loading