گل و پروانه ، مثنی سازی از آثار قدما به شیوه ی گل و مرغ ، تکمیل اثر مربوط به خر... ادامه
گل و پروانه ، مثنی سازی از آثار قدما به شیوه ی گل و مرغ ، تکمیل اثر مربوط به سال ۹۶
مثنی سازی ، از اثر استاد رضا عباسی دوره صفویه
مثنی صفحه اول قرآن،دوره ی قاجار،به سفارش موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی.
مثنی تذهیب دوره سلجوقی،به سفارش آفرینش های هنری آستان قدس رضوی.
مثنی سازی صفحه اول قرآن،دوره قاجار(به سفارش موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی)
Loading