نتایج جست جو "فهیمه" در سایت 100هنر

13 3 7,857
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
آکرولیک روی بوم.۱۳۹۵ .بدون عنوان. فهیمه اسلامکیش
9 2 3,999
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
آکرولیک روی بوم.۱۳۹۷. بدون عنوان.فهیمه اسلامکیش
14 0 3,724
محفل نقاشی و گرافیک
100X150CM
آکرولیک روی بوم ۱۳۹۶.بدون عنوان. فهیمه اسلامکیش
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فهیمه طیوری نگ روغن ۱۳۹۷
از مجموعه موج
فهیمه طیوری 
#فروخته_شد
فروخته شد
24 0 7,037
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نگ روغن ۱۳۹۷ از مجموعه موج فهیمه طیوری #فروخته_شد
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فهیمه طیوری رنگ روغن ، رخصت پرواز ، فهیمه طیوری
#فروخته_شد
فروخته شد
16 1 8,375
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
رنگ روغن ، رخصت پرواز ، فهیمه طیوری #فروخته_شد
18 2 8,209
محفل نقاشی و گرافیک
90X120CM
رنگ‌روغن و ترکیب مواد روی بوم از #مجموعه موج سال خلق اثر ۱۴۰۲ #فهیمه طیوری
21 0 16,021
محفل نقاشی و گرافیک
50X70X70CM
رنگ‌روغن روی بوم فهیمه طیوری از مجموعه من برای خودم
14 2 4,620
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
رنگ روغن ، ترکیب مواد روی بوم سال خلق اثر ۱۴۰۲ فهیمه طیوری
20 0 14,105
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
رنگ روغن روی بوم رنگ روغن روی بوم نام اثر :من برای خودم فروخته شد فهیمه ط... ادامه
14 2 4,807
محفل نقاشی و گرافیک
90X120CM
رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم سال خلق اثر :۱۴۰۱ نام اثر: از مجموعه موج فهیمه طیوری
8 0 4,540
محفل نقاشی و گرافیک
70X70X70CM
رنگ‌روغن و ترکیب مواد روی بوم سال خلق اثر ۱۴۰۱ موج‌ فهیمه طیوری
8 0 3,684
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
رنگ روغن ، از مجموعه من ناخواسته سال خلق اثر۱۳۹۶ فهیمه طیوری
18 0 5,076
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
رنگ‌روغن روی بوم از مجموعه من ناخواسته سال ۹۶ فهیمه طیوری
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فهیمه طیوری رنگ روغن ، ۱۳۹۸
فهیمه طیوری 
#فروخته_شد
فروخته شد
16 0 5,774
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
رنگ روغن ، ۱۳۹۸ فهیمه طیوری #فروخته_شد
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فهیمه طیوری رنگ روغن روی بوم‌، فهیمه طیوری 
از مجموعه من ناخواسته 
#فروخته_شد
فروخته شد
13 0 4,271
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
رنگ روغن روی بوم‌، فهیمه طیوری از مجموعه من ناخواسته #فروخته_شد
16 1 4,047
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
رنگ روغن ۱۳۹۷ از مجموعه موج فهیمه طیوری #فروخته شد
12 0 4,278
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
رنگ‌ر‌غن ، از مجموعه موج فهیمه طیوری ۱۳۹۷
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فهیمه طیوری رنگ‌روغن ، سال ۱۳۹۸
فهیمه طیوری 
#فروخته_شد
فروخته شد
11 0 4,050
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
رنگ‌روغن ، سال ۱۳۹۸ فهیمه طیوری #فروخته_شد
12 0 7,078
محفل نقاشی و گرافیک
21X27CM
مداد رنگی ، ۱۴۰۰ ، فهیمه طیوری
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فهیمه طیوری رنگ روغن ، از مجموعه رخصت پرواز ، فهیمه طیوری #فروخته_شد
فروخته شد
9 0 4,209
محفل نقاشی و گرافیک
90X120CM
رنگ روغن ، از مجموعه رخصت پرواز ، فهیمه طیوری #فروخته_شد
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فهیمه طیوری رنگ روغن ، رخصت پرواز ، فهیمه طیوری
#فروخته_شد
فروخته شد
10 0 4,069
محفل نقاشی و گرافیک
90X120CM
رنگ روغن ، رخصت پرواز ، فهیمه طیوری #فروخته_شد
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فهیمه طیوری رنگ‌روغن ، سال ۹۷، فهیمه طیوری
#فروخته_شد
فروخته شد
8 0 4,482
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
رنگ‌روغن ، سال ۹۷، فهیمه طیوری #فروخته_شد
10 1 1,206
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
رنگ روغن روی بوم‌، #فهیمه طیوری #تاریخ خلق اثر ۱۴۰۱ #از مجموعه من برای خودم
8 1 2,868
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
رنگ روغن روی بوم از مجوعه من برای خودم تاریخ خلق اثر ۱۴۰۱ فهیمه طیوری
3 0 1,043
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
تابلو کار شده با ذغال و کنته روی مقوا فابریانو سال ۱۴۰۱ فهیمه ملازاده محمدی
5 0 1,448
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
رنگ روغن روی بوم فهیمه طیوری من برای خودم
9 0 1,888
محفل نقاشی و گرافیک
60X60X60CM
رنگ روغن روی بوم سال خلق اثر ۱۴۰۱ فهیمه طیوری نام اثر عبث سایه
9 0 1,449
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
رنگ روغن روی بوم ، از مجموعه رخصت پرواز سال۹۶ فهیمه طیوری
Loading