1. پرسیس پناهی
    Follow
11 1 5,057
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: دهلیز1. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
12 0 5,086
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: پری دریایی. ابعاد 40*30. رنگ #اکریلیک روی بوم #آبستره_سلولی #فلویدآرت #پرسیس.
23 1 10,137
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: دهلیز3. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
22 0 9,994
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: دهلیز5. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
7 0 4,216
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: دهلیز4. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
6 0 4,124
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: دهلیز2. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Ali_Akbar_Mirzaei
رخساره شجاع الدین
فریبرز بایزیدی