1. پارسا مقیمی زاده
    Follow
1 0 642
محفل خوشنویسی
75X100CM
پارسا مقیمی زاده سال تحریر:۹۸ #درخواستی
5 0 1,448
محفل خوشنویسی
75X100CM
پارسا مقیمی زاده سال تحریر:فروردین ۹۹ #درخواستی
4 0 2,240
محفل خوشنویسی
پارسا مقیمى زاده سال تحریر:بهمن٩٨ #درخواستى
1 0 938
محفل خوشنویسی
پارسا مقیمى زاده سال تحریر:٩٨ #درخواستی شعر:زندگى جارى است.
3 0 3,915
محفل خوشنویسی
پارسا مقیمی زاده سال تحریر:98(نوروز) #درخواستی شعر:من از ان روز که در بند توام ازادم.
5 0 3,928
محفل خوشنویسی
پارسا مقیمی زاده سال تحریر:97(اذرماه) #درخواستی
3 0 4,279
محفل خوشنویسی
پارسا مقیمی زاده سال تحریر:97(زمستان) سوره نسا- ایه 79 #درخواستی
6 0 3,959
محفل خوشنویسی
پارسا مقیمی زاده سال تحریر:پاییز 97
7 0 4,110
محفل خوشنویسی
پارسا مقیمی زاده سال تحریر:تابستان 97
4 0 3,965
محفل خوشنویسی
پارسا مقیمی زاده سال تحریر:تابستان 97(مرداد)
6 0 4,243
محفل خوشنویسی
پارسا مقیمی زاده سال تحریر:تابستان 93
4 0 4,177
محفل خوشنویسی
پارسا مقیمی زاده سال تحریر:تابستان 97
5 0 3,764
محفل خوشنویسی
Parsa moghimizadeh پارسا مقیمی زاده 14ساله سال تحریر:1396
9 0 4,395
محفل خوشنویسی
شکسته ... خط:Parsa moghimizadeh پارسا مقیمی زاده 13ساله دوره ممتاز سال تحریر:1396
4 0 3,274
محفل خوشنویسی
Parsa moghimizadeh پارسا مقیمی زاده چلیپا نستعلیق سال تحریر:1393
5 0 12,971
محفل خوشنویسی
شکسته نستعلیق خط:پارسا مقیمی زاده 13ساله دوره ممتاز سال تحریر اثر:1396
3 0 4,370
محفل خوشنویسی
چلیپا نستعلیق خط:پارسا مقیمی زاده 13 ساله دوره ممتاز سال تحریر:1395
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آیدا فرجی
حسین بوربور
سیدمصطفی موسوی