1. نداقنبری
    Follow
  2. ندا قنبری متولد سال ۱۳۵۸ تھران فارغ التحصیل رشتھ حقوق فعالیت ھنری خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز نموده ام. نمایشگاه ھای اینجانب تا کنون : نخستین نمایشگاه انفرادی اینجانب در سال ۱۳۸۹ در گالری نھاوند واقع در بلوار میرداماد/ دومین نمایشگاه گروھی واقع در گالری احسان واقع در آجوادنیھ /سومین نمایشگاه در اردیبھشت ماه سال ۹۸ واقع در برج میلاد توسط برزگزار کننده آسمان ھنر گروه ھنری موتیف . چھارمین نمایشگاه گروھی اینجانب بصورت آنلاین بھ مدت یکماه در سایت فرانسوی _ کانادایی توسط گروه بیافرین گروه ھنری سفر ھنر انجام و برگزار شده است . پنجمین نمایشگاه بصورت حضوری و در شھر استانبول ترکیھ توسط گروه موجآرت تحت عنوان فیمنن آرت کیوریتور جناب اقای ودات آکدامر در مھر و آبان سال / ۱۴۰۲ فعالیت در حال حاضر : آموزش کالیگرافی . تکنیک ھای کار شده : رئال / دیجیتال آرت امپرسیونیسم/آبستره / کالیگرافی ( نقاشی خط ) میباشند . مت﷼ بھ کار گرفتھ شده در آثار شامل : رنگ و روغن و اکرولیک است / ورق طلا و نقره و مس . اکسسوری .

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مسعود جعفری زاد
هادی متقی پیشه
Sami