1. نریمان امیدی
    Follow
19 2 2,433
محفل نقاشی و گرافیک
nariman: #تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی بوم ۷۰ در ۵۰
40 4 10,866
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو یم بوم۵۰ در ۷۰
31 0 8,018
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 3۰
19 0 1,473
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا ۷۰ در ۵۰
29 0 8,316
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 7۰
22 0 6,269
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 3۰
16 0 1,527
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 3۰
37 0 13,866
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک رنگ اکرولیک روی بوم ،ابعاد ۱۰۰در۸۰
48 1 8,219
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
#تکنیک رنگ اکرولیک روی بوم ،ابعاد ۳۰ در ۳۰
34 0 8,973
محفل نقاشی و گرافیک
#متریال رنک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰#
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ساجده محسنی فشمی(گندم)
مریم ناز فلاحی
ابراهیمی