1. نریمان امیدی
    Follow
17 2 1,881
محفل نقاشی و گرافیک
nariman: #تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی بوم ۷۰ در ۵۰
37 4 9,720
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو یم بوم۵۰ در ۷۰
27 0 7,569
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 3۰
17 0 1,112
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا ۷۰ در ۵۰
27 0 7,900
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 7۰
20 0 5,867
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 3۰
14 0 1,179
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 3۰
37 0 13,558
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک رنگ اکرولیک روی بوم ،ابعاد ۱۰۰در۸۰
48 1 7,548
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
#تکنیک رنگ اکرولیک روی بوم ،ابعاد ۳۰ در ۳۰
33 0 8,686
محفل نقاشی و گرافیک
#متریال رنک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰#
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

میترا داورپناه
نرگس نره ئی
گالری والی