1. سید احمد حسینی
    Follow
  2. ستم به قدر هنر می کشند اهل هنر به شاخ، سنگ به اندازه ثمر ریزد

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محسن سنجابی
فاطمه گیلکی
mm