1. مهدی بهزادی
    Follow
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی بوم ۵۰x۷۰ سانتیمتر
6 0 1,797
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم ۵۰x۷۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی بوم ۷۵x۷۵ سانتیمتر
10 0 1,611
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم ۷۵x۷۵ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ترکیب مواد  واکریلیک روی بوم ۷۰x۷۰ سانتیمتر
محفل خوشنویسی
ترکیب مواد واکریلیک روی بوم ۷۰x۷۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی مرکب وورق طلا روی مقوا
3 0 1,773
محفل خوشنویسی
مرکب وورق طلا روی مقوا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکروایک روی پارچه ۱۰۰x۸۰ سانتیمتر
محفل خوشنویسی
اکروایک روی پارچه ۱۰۰x۸۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۹۰
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۹۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ۷۰x۶۰ سانتیمتر اکریلیک روی پارچه
محفل خوشنویسی
۷۰x۶۰ سانتیمتر اکریلیک روی پارچه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی بوم ۱۲۰x۷۰ سانتیمتر
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم ۱۲۰x۷۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ۵۰x۷۰ سانتیمتر
1 0 559
محفل خوشنویسی
ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ۵۰x۷۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی پارچه ۱۳۰x۸۰ سانتیمتر
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی پارچه ۱۳۰x۸۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی پارچه ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی پارچه ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
محفل خوشنویسی
ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اثر برجسته نقاشی خط اکریلیک روی بوم ابعاد ۷۰x۷۰ سانتیمتر
محفل خوشنویسی
اثر برجسته نقاشی خط اکریلیک روی بوم ابعاد ۷۰x۷۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ترکیب مواد اکریلیک روی بوم  ۹۰x۴۰ سانتیمتر
محفل خوشنویسی
ترکیب مواد اکریلیک روی بوم ۹۰x۴۰ سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Azam-yousefi
محمدشیخ میری
علیرضا صفدریان