1. مهدی بهزادی
    Follow
اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۹۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی بوم ۱۲۰x۷۰ سانتیمتر
1 0 3,507
4,000,000 تومانخرید اثر
اکریلیک روی بوم ۱۲۰x۷۰ سانتیمتر
ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ۵۰x۷۰ سانتیمتر
قلم ۱۵ میلیمتر
قلم ۱۵ میلیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی پارچه ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
9 2 3,888
4,000,000 تومانخرید اثر
اکریلیک روی پارچه ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
8 1 3,794
4,000,000 تومانخرید اثر
ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اثر برجسته نقاشی خط اکریلیک روی بوم ابعاد ۷۰x۷۰ سانتیمتر
2 1 1,339
3,000,000 تومانخرید اثر
اثر برجسته نقاشی خط اکریلیک روی بوم ابعاد ۷۰x۷۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی
1 1 294
2,000,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ترکیب مواد اکریلیک روی بوم  ۹۰x۴۰ سانتیمتر
2 0 594
2,000,000 تومانخرید اثر
ترکیب مواد اکریلیک روی بوم ۹۰x۴۰ سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سارا عبادی
rend
محمد ابراهیمی