1. مسعود محبی
    Follow
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مسعود محبی اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50.
تکنیک ترکیب مواد
نام اثر:الف قامت یار
7 1 1,294
400,000 تومانخرید اثر
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:الف قامت یار
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد20*20. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:مهر
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:هارمونی رنگ
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:پدر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مسعود محبی اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50.
تکنیک ترکیب مواد
نام اثر:فریاد
7 1 1,285
2,500,000 تومانخرید اثر
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:فریاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مسعود محبی اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*100.
تکنیک ترکیب مواد
نام اثر:رهایی
8 1 1,254
3,000,000 تومانخرید اثر
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*100. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:رهایی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مسعود محبی اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50.
تکنیک ترکیب مواد
نام اثر: رحمت اللعالمین
7 1 1,228
4,000,000 تومانخرید اثر
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر: رحمت اللعالمین
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مسعود محبی اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50.
تکنیک ترکیب مواد
نام اثر:نینوا
5 2 1,185
2,000,000 تومانخرید اثر
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:نینوا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مسعود محبی اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50.
تکنیک ترکیب مواد
نام اثر:کریم
4 1 1,096
700,000 تومانخرید اثر
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:کریم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مسعود محبی اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50.
تکنیک ترکیب مواد
نام اثر:الله
4 2 1,065
700,000 تومانخرید اثر
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:الله
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مسعود محبی اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50.
تکنیک ترکیب مواد
نام اثر:عروج
5 1 1,031
600,000 تومانخرید اثر
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:عروج
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مسعود محبی اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50.
تکنیک ترکیب مواد
نام اثر:رحمن
2 1 1,010
2,500,000 تومانخرید اثر
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:رحمن
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مسعود محبی کاغذ دست ساز آهار مهره. تذهیب استاد خیرآبادی با طلای ۲۴عیار .
4 1 830
6,000,000 تومانخرید اثر
کاغذ دست ساز آهار مهره. تذهیب استاد خیرآبادی با طلای ۲۴عیار .
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مسعود محبی کاغذ آهار مهره دست ساز. تذهیب استاد خیرابادی
ابعاد35*50
5 1 1,239
3,000,000 تومانخرید اثر
کاغذ آهار مهره دست ساز. تذهیب استاد خیرابادی ابعاد35*50
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مجید محسن زاده
عباس منصوری
جمشید جمشیدی