ژانرهای_سینمایی

انواع ژانرهای سینمایی

ژانرهای سینما
هنر ژانرهای فیلم‌ سینمایی
چکیده اگر ژانرهای سینمایی عبارت صحیحی باشد به طور کلی انواع گونه هایی است که ساختارهای دراماتیک آن تفاوت هایی اندک یا بزرگ باهم دارند. قطعا می توان این انواع را در گونه های کمتری طبقه بندی کرد و یا به آن گونه هایی افزود. اما می تواند جواب یک پرسش معمول باشد ما چند نوع ژانر سینمایی داریم.

ژانر فیلم

مفهوم ژانر، برگرفته از کلمه‌ای فرانسوی به معنای نوع و دسته می باشد.
در نظریه ی فیلم، ژانر مبحثی است که برای دسته‌بندی فیلم‌ها بر اساس شباهت‌های روایتی که فیلم بر آن‌ها بنا شده است. بیشتر نظریات در باب ژانر فیلم‌ها از مفاهیم نقد ژانر ادبی وام گرفته شده است. با توجه به موضوع ژانر در متن ادبی، روش‌های مختلفی برای برخورد با مسئله ی ژانر و تعریف و دسته‌بندی آن‌ها وجود دارد. علاوه بر تفاوت اصلی بین ژانر مستند و داستانی در فیلم، ژانر می‌تواند در گونه‌های دیگری نیز تقسیم‌بندی شود.
معمولا فیلم‌های داستانی بر اساس موقعیت، موضوع، حالت و قالبشان دسته‌بندی می‌شوند.
روش دیگر دسته‌بندی ژانرهای فیلم بر اساس هدف حضار است. بعضی از نظریه‌پردازان فیلم به دو مولفه ی قالب و هدف مخاطب در دسته‌بندی ژانر اعتقاد ندارند. اکثر اوقات شاخه‌بندی ژانرهای فیلم به زیرژانرها منتهی می‌شود. بعضی اوقات ژانر دوگانه‌ای از ترکیب دو ژانر تعریف می‌شود
در ادامه برخی از تعاریف را برای شما بازگو میکنیم.


ﻭﺳﺘﺮﻥ ‏ Western

معمولا فیلم های وسترن به خاطر خيابان خاكی اش، چند مغازه و دفتر كلانتر شهر و كليسا كوچك اش، اسب‌ها، درگیری ها، انتقام های بیرحمانه، دوئل های جذاب و سرقت از بانک هایش مشهور است. ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮊﺍﻧﺮﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ نیمه ی ﺩﻭﻡ ﻗﺮﻥ ۱۹ ﻣﯿﻼﺩﯼ آمریکا ﺍﺳﺖ.ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ‏ Action

در این ژانر شاهد اتفاقات، زد وخورد، ﺧﺸﻮﻧﺖ جنگ ﻭ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ هستیم .ﮐﻤﺪﯼ به معنی طنز Comedy‏

ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺧﻨﺪﻩﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽﺷﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ. مفهوم عمیق کمدی در درام را ندارد.ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ‏ Adventure

ﺷﺨﺼﯿﺖ اصلی داستان راهیﺳﻔﺮ ﻣﯽ شود ﻭ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺪﻓﯽﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺩﺭﺍﻡ ‏ Drama ‏

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﺰﻥ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻭ ﻏﻤﮕﯿﻦﺩﺍﺭﺩ.ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ‏ History

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ دوران قدیمی و باستانی اتفاق می افتد.ﺣﺎﺭﻡ ‏ Harem

ﺍﯾﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﻡ ﺳﺮﺍ‏یﻋﺮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺬﮐﺮ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮﻧﺚ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﻮﻧﺚ ﺟﺬﺏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺬﮐﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. البته ﺑﻪﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ نیزﺍﻃﻼﻕ میﺸﻮﺩ. ‏ﻓﺎﻧﺘﺰﯼ ‏ Fantasy

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ فیلم های فانتزی ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻭ،ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺭﻭﯾﺎ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻦ ﻭ ﭘﺮﯼ ﻣﯿﭙﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ‏ Horror‏

در فیلم های ترسناک معمولا باﺍﺣﺴﺎﺳﯽﺭﻧﺞ ﺁﻭﺭ،ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﻭ ﻣﺸﻤﺌﺰﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯﺗﺮﺱ،ﻭﺣﺸﺖ، ﺍﻧﺰﺟﺎﺭ ﻭﺗﻨﻔﺮمواجه می شویم. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮊﺍﻧﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺩﻫﺸﺖ ﺁﻭﺭ و ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ.ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ یا پلیسی ‏ Mystery‏

ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺮﻣﻮﺯ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ شخصیت ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.معمولا اتفاق مهمی مثل قتل مرموز یا ناپدیدن شدن یک شخص کلید آن است.ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺭﺯﻣﯽ ‏ Martial arts

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺭﺯﻣﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﺮ ﺭﺯﻣﯽﻭ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮊﺍﻧﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﯾﮑﯿﺪﻭ ‏( ﺩﻓﺎﻉ ﺷﺨﺼﯽ‏) ،ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ، ﺟﻮﺩو ،کونگ فو، ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﺷﻤﺸﯿﺮﺑﺎﺯﯼ.ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺁﻭﺭ ‏ Thriller‏

ﺗﻌﻠﯿﻖ، ﮐﺸﺶ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ازعناصر ﺍﺻﻠﯽﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ در فیلم هایهای دلهره آور ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﮊﺍﻧﺮ ﺩﺭ ﺯﯾﺮﺭﺩه ﮊﺍﻧﺮﻫﺎﯼﺭﺍﺯﺁﻟﻮﺩ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻮﺁﺭ ‏ Film Noir

فیلم نوآر اصطلاحی است در زبان فرانسه ، نوآر به معنای «سیاه  یا  تیره» است اما مفهوم «گرفته و تلخ» نیز میدهد که برای تعریف یک سبک سینمایی استفاده می شود. البته برخی محققان بر این باورند علاوه بر اینکه یک سبک باشد، یک چرخه از فیلمهایی است که در طول یک دوره تاریخی معینی از زمان رخ داده .ﺍغلب ﺑه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺩﺭﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩﯼ در دهه 40 و 50 میلادی می پردازد .ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ‏ Romance‏

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﯾﮏﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺍﻓﻖﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮊﺍﻧﺮ قرار نمی گیرد


ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ Psychological

همانطور که از اسمش پیداست در این نوع فیلم ها ﻓﻠﺴﻔﻪﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ.ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪ ‏ School life

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺪﺭﺳﻪ معمولی یا دینی ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ‏ Science fiction film

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ فیلم های علمی و تخیلی ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪﭘﺪﯾﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺪﺭﻥﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ.ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ Slice of life‏

ﻋﺬﺍﺏ ﻭ ﺭﻧﺞ کشیدن ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﯾﮏ شخصیت ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺭﺍ محوراصلی کار می کند.


ﻻﻟﯿﮑﻦ ‏ Lolicon ‏

ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺍﯾﻦﮊﺍﻧﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. بنظر بیشتر یک اصطلاح است تاژانر که تنها به برخی انیمیشنهای ژاپنی نسبت داده می شود.ﺟﻨﮕﯽ ‏ War

درباره ی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪﺟﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ به ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯشهای ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺟﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﯼﺯﻣﯿﻨﯽ، ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼﻫﻮﺍﯾﯽ ویا در باره ی ﺍﺳﯿﺮﺍﻥﺟﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ .


ﻫﺰﻝ ‏ Smut‏

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﮐﻔﺮﺁﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﺍﻫﺎﻧﺖﺁﻣﯿﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﻫﺮ ﺩﯾﻦ ﻭ ﻫﺮﻃﺒﻘه ی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ .ﻣﻮﺯﯾﮑﺎﻝ ‏ Musical

ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻓﯿﻠﻢ موزیکال ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. معمولا ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼﭘﯿﺸﺒﺮﺩ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﺯﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﻨﺰ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭ ﺭﻗﺺ ﻧﯿﺰﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻣﯿﺸﻮﺩ.ﻭﺭﺯﺷﯽ ‏ Sport

معمولا در داستان آن ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﻣﯿﺸﻮﺩ.ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ‏ Tragedy

ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯾﯽﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻋﻈﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭ می آید . این تراژدی با بامفهوم عمیق تراژدی در تئاتر متفاوت است. ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ‏ Animation

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ، ﺩﻭ ﺑﻌﺪﯼ، ﺁﺑﺮﻧﮓ،ﺳﯿﺎﻩ ﻗﻠﻢ ﻭ...
البته عده ای معتقدند که انیمه در حوزه ژانر قرار می گیرد و عده ای دیگر مخالفند و معتقدند که انیمه مستقل است و خوددارای نظام طبقه مندی خاصی استﺯﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ‏ Biography‏

 این ژانر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ یاﺑﺨﺸﯽﺍﺯﻣﻌﺮﻓﯽﺯﻧﺪﮔﯽﯾﮏﺷﺨﺼﯿﺖﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.


ﺟﻨﺎﯾﯽ ‏ Crime ‏

ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎ، ﻭ ﯾﺎ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺎﯾﯽﺗﺒﻬﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎﻓﯿﺎ ﻭ ...ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺴﺘﻨﺪ ‏ Documentary

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ‏ Family‏

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﯾﮏﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﯾﺖ ﺁﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ .انواع ژانرها | ژانرهای فیلم سینمایی | انواع ژانر سینمایی | ژانر فیلم | درام | فیلم ترسناک