1. فاطمه سرائی
    Follow
2 0 2,129
محفل نقاشی و گرافیک
30X43CM
متريال:گواش #مقوا_بدون ابزار سال:١٣٩٨ نام اثر:فروريخته #فاطمه_سرائي
5 0 2,615
محفل نقاشی و گرافیک
30X42CM
متريال:گواش #خودكار #مقوا_بدون ابزار سال:١٣٩٨ نام اثر:خفقان #فاطمه سرائي
4 0 2,070
محفل نقاشی و گرافیک
30X42CM
متریال:گواش #مقوا_بدون ابزار سال:١٣٩٨ نام اثر:درخود گم شدگی #فاطمه_سرائی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

اکرم کریم زاده
مرجان سپیده خو
مرضیه رحیمیان