پویش #یک_اثر_یک_دوست یک پویش اینستاگرامی برای حمایت هنرمندان از یکدیگر است.

در این پویش شما یک اثر از یک دوست هنرمندتان و آیدی اینستاگرام ایشان را در بخش زیر ارسال کرده و در ادامه تصویر آن اثر در قالب این پویش به همراه متنی از ۱۰۰هنر، دریافت می کنید که باید آن را در پیج اینستاگرام خود منتشر ‌کنید.

همچنین دوست هنرمند خود را نیز دعوت می کنید تا او هم با شرکت در این پویش از یک یا چند دوست هنرمند خود حمایت کرده و این چرخه ادامه پیدا کند.

این گونه مخاطبان هر هنرمند گسترده تر می شود و می توانیم در این شرایط با کمک ‌یکدیگر چرخه هنر را بهتر به گردش در بیاوریم. مشاهده نمونه و نحوه ی صحیح ساخت و انتشار در اینستا