1. بهناز ابراهیمی
    Follow
  2. دانشجوی سال آخر رشته نقاشی دیپلم گرافیک شرکت در 2 نمایشگاه گروهی عکاسی و 1 نمایشگاه گروهی نقاشی در تهران

7 0 2,312
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
طلوع رنگ روغن روی بوم
2 0 350
محفل نقاشی و گرافیک
ماژیک و خراش روی عکس ابعاد:10×13
5 1 1,062
محفل نقاشی و گرافیک
کنده کاری روی عکس با ترکیبی از نخ ابعاد:10×15
3 0 478
محفل نقاشی و گرافیک
کنده کاری روی عکس ابعاد:10×15
6 0 1,599
محفل نقاشی و گرافیک
پنجره تکنیک:خراش روی عکس با ترکیب نخ ابعاد:10×15
2 0 982
محفل نقاشی و گرافیک
کنده کاری و خراش روی عکس با ترکیب نخ ابعاد:10×15
15 0 2,665
محفل نقاشی و گرافیک
طبیعت بیجان تکنیک:رنگ روغن روی بوم ابعاد:20×20
6 0 1,614
محفل نقاشی و گرافیک
کنده کاری روی عکس به همراه نخ ابعاد:10×12
5 0 1,117
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب عکس و نخ ابعاد:10×15
5 0 689
محفل نقاشی و گرافیک
خراش روی عکس همراه با نخ ابعاد:10×15
15 0 5,707
محفل نقاشی و گرافیک
کنده کاری و خراش روی عکس و ترکیب آن با نخ ابعاد:10×15
7 0 808
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک:راپید روی کاغذ ابعاد:A4
13 0 2,193
محفل نقاشی و گرافیک
طبیعت بیجان تکنیک:رنگ روغن روی بوم ابعاد:20×20
10 0 2,372
محفل نقاشی و گرافیک
پرنده تکنیک:کنده کاری روی عکس ابعاد:10×15
9 0 1,529
محفل نقاشی و گرافیک
خراش و کنده کاری روی عکس ابعاد:10×15
19 0 6,217
محفل نقاشی و گرافیک
خراش روی عکس و ترکیب آن با نخ ابعاد:10×15
8 0 1,600
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب عکس و نخ ابعاد:10×15
12 0 6,472
محفل نقاشی و گرافیک
13X14CM
مونالیزا تکنیک:چاپ لینولئوم ابعاد:13×14
6 0 2,438
محفل نقاشی و گرافیک
مادربزرگ تکنیک:چاپ فلز ابعاد:15×18
6 1 1,751
محفل نقاشی و گرافیک
کشتی تکنیک:چاپ فلز ابعاد:11×13
12 0 6,059
محفل نقاشی و گرافیک
14X18CM
تکنیک:چاپ فلز ابعاد:14×18
12 0 5,937
محفل نقاشی و گرافیک
14X18CM
تکنیک:چاپ فلز ابعاد:14×18
9 0 1,194
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک:چاپ فلز ابعاد:14×18
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

shahrzad
Alitamjidi
حامد