1. نسترن انوری
    Follow
  2. نمایشگاه نیلوفرانه آمل ۹۶ نمایشگاه هردات ساری ۹۷ نمایشگاه گروهی نگارخانه مولاییان ۹۷ نمایشگاه گروهی نگارخانه مولاییان ۹۷ نمایشگاه تار و پود شیراز ۹۷ شرکت در چندین نمایشگاه مجازی آرت استور ، آبرنگ و ... نمایشگاه انفرادی با عنوان گم گشتگی در گالری روحا بابل 98 نمایشگاه جمعی آینه های ناگهان در گالری هنر بابل 98

19 4 4,745
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک روی مقوا سایز : ۵۰×۷۰ سانتی متر
29 4 11,243
محفل نقاشی و گرافیک
15X21CM
سایز: ۲۱×۱۵ سانتی متر تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
15 4 2,259
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: ۲۱×۱۵ سانتی متر تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
94 8 12,085
نقاشی پنجره
30X30CM
تکنیک: اکریلیک و راپید
52 4 8,603
نقاشی پنجره
ابعاد: ۲۰×۲۰ سانتی متر تکنیک: اکریلیک و راپید
15 0 1,732
محفل نقاشی و گرافیک
15X21CM
سایز: ۱۵×۲۱ سانتی متر ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
14 0 1,042
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: ۱۵×۲۱ سانتی متر ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
15 0 1,026
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: ۱۵×۲۱ سانتی متر ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
12 2 1,034
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: ۱۵×۲۱ سانتی متر ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
10 2 1,667
محفل نقاشی و گرافیک
15X21CM
سایز: ۱۵×۲۱ سانتی متر ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
11 2 1,855
محفل نقاشی و گرافیک
15X21CM
سایز: 21×15سانتی متر تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
10 0 1,052
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: ۲۵×۱۷ سانتی متر تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
10 0 1,011
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: ۲۱×۱۵ سانتی متر تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
22 0 2,669
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد روی مقوا سایز: ۲۹×۲۹ سانتی متر
19 0 2,718
محفل نقاشی و گرافیک
آبرنگ روی مقوا سایز: ۲۹×۲۹ سانتی متر
14 0 2,599
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد روی مقوا سایز: ۲۹×۲۹ سانتی متر
16 0 2,423
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد روی مقوا سایز: ۳۴×۴۰ سانتی متر
15 0 2,479
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک روی مقوا سایز: ۳۵×۵۰ سانتی متر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نرگس
نداراهی
عاطفه رفیعا