27 12 29,031
محفل شعر و داستان
0 0 1,253
محفل خوشنویسی
70X50CM
کاغذگلاسه سفید.مرکب سنتی مشکی.سال تحریر96. بیحسرت ازجهان نرودهیچکس بدر الاشهیدعش... ادامه
27 11 23,188
Loading