29 13 39,377
محفل شعر و داستان
0 0 1,879
محفل خوشنویسی
70X50CM
کاغذگلاسه سفید.مرکب سنتی مشکی.سال تحریر96. بیحسرت ازجهان نرودهیچکس بدر الاشهیدعش... ادامه
27 11 31,552
Loading