1. محمد عاشوری
    Follow
  2. طراحی (رئالیسم و فتورئالیسم) رنگ روغن (امپرسیونیسم) اینستاگرام: Instagram.com/Mohammad.Ashouri1 تلگرام: t.me/ashouri_art

طراحی چهره (رئالیسم) ابعاد: A2 (سانتی متر 42*59.4) متریال: مقوا فابریانو 160 گرم... ادامه
طراحی چهره (رئالیسم) ابعاد: A2 (سانتی متر 42*59.4) متریال: مقوا فابریانو 160 گرم... ادامه
طراحی چهره (رئالیسم) ابعاد: A2 (سانتی متر 42*59.4) متریال: مقوا فابریانو 160 گرم... ادامه
طراحی چهره (رئالیسم) ابعاد: A2 (سانتی متر 42*59.4) متریال: مقوا فابریانو 160 گرم... ادامه
طراحی چهره (رئالیسم) ابعاد: A2 (سانتی متر 42*59.4) متریال: مقوا فابریانو 220 گرم... ادامه
طراحی چهره (رئالیسم) ابعاد: A2 (سانتی متر 42*59.4) متریال: مقوا فابریانو 160 گرم... ادامه
طراحی چهره (رئالیسم) ابعاد: A2 (سانتی متر 42*59.4) متریال: مقوا فابریانو 160 گرم... ادامه
طراحی چهره (رئالیسم) ابعاد: A2 (سانتی متر 42*59.4) متریال: مقوا فابریانو 160 گرم... ادامه
طراحی چهره (رئالیسم) ابعاد: A2 (سانتی متر 42*59.4) متریال: مقوا فابریانو 160 گرم... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پگاه مقتدری
فاطمه بحرانی
هدیه سالمی