1. منصوره اشرافی
    Follow
  2. شاعر- نقاش

15 0 3,033
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن بر بوم ۳۵&۴۵
21 0 6,348
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن بر بوم اثر منصوره اشرافی ابعاد اثر ۶۰&۸۰
13 0 6,529
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
#رنگ و روغن بر بوم Dimensions:80 * 60
20 1 6,883
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
رنگ و روغن بر بوم ۵۰&۷۰
27 0 7,049
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
رنگ و روغن بر بوم 100&70
19 1 2,301
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن بر بوم 100&70
12 0 3,168
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن بر بوم ۵۰&۶۰
7 0 2,668
محفل گویندگی
شعر و خوانش، منصوره اشرافی
13 1 2,657
محفل گویندگی
شعر و خوانش، منصوره اشرافی
7 0 2,587
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن بر بوم اثر منصوره اشرافی ابعاد اثر ۶۰&۸۰
7 0 2,482
محفل گویندگی
Mansoureh-Ashrafi منصوره اشرافی: شعر و صدا، منصوره اشرافی
7 0 2,459
محفل گویندگی
شعر و صدا، منصوره اشرافی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علیرضا نشاطی
حسین اسماعیلی
منا علی محمدی