1. رضا موسی خانی
    Follow
  2. Handmade Designer of Handicrafts and Wooden Jewelry

1 0 643
محفل سایر هنر ها
گردنبند تلفیقی ٢ اسم سام و افشین با چوب گردو و فلز برنج
6 0 3,122
محفل سایر هنر ها
دلفین های چوبی. ارتفاع اثر 30 سانتیمتر
8 2 2,993
محفل سایر هنر ها
غزال های عاشق 😌 (چوب گلابی و گردو) ارتفاع اثر : ٣٥ سانتیمتر
7 1 2,628
محفل سایر هنر ها
غزال تک پا با چوب گردو. ارتفاع اثر : ٤٠ سانتیمتر
5 1 3,108
محفل سایر هنر ها
غزالِ خمیده با چوب گلابی.ارتفاع اثر : ٣٠ سانتیمتر
10 2 3,197
محفل سایر هنر ها
غزال با چوبِ گلابی
7 0 2,704
محفل سایر هنر ها
ارتفاع اثر : 32 سانتیمتر
9 0 2,884
محفل سایر هنر ها
لک لکِ جفت با چوب گلابی ارتفاع اثر : 30 سانتیمتر
7 0 2,863
محفل سایر هنر ها
غزال تک (4پا) با چوب گلابی ارتفاع اثر :30 سانتیمتر
7 2 3,098
محفل سایر هنر ها
قوچِ جفت با چوب گلابی و روسی ارتفاع اثر : 30 سانتیمتر
7 0 2,790
محفل سایر هنر ها
غزال تک پا جفت با چوب روسی ارتفاع اثر : 44 سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

افسانه ملانظری
سیمین بایرامی
احمد میرزایی خرم