1. رضا موسی خانی
    Follow
  2. Handmade Designer of Handicrafts and Wooden Jewelry

2 0 936
محفل سایر هنر ها
گردنبند تلفیقی ٢ اسم سام و افشین با چوب گردو و فلز برنج
7 0 3,435
محفل سایر هنر ها
دلفین های چوبی. ارتفاع اثر 30 سانتیمتر
10 2 3,457
محفل سایر هنر ها
غزال های عاشق 😌 (چوب گلابی و گردو) ارتفاع اثر : ٣٥ سانتیمتر
9 1 2,951
محفل سایر هنر ها
غزال تک پا با چوب گردو. ارتفاع اثر : ٤٠ سانتیمتر
7 1 3,559
محفل سایر هنر ها
غزالِ خمیده با چوب گلابی.ارتفاع اثر : ٣٠ سانتیمتر
11 2 3,643
محفل سایر هنر ها
غزال با چوبِ گلابی
10 0 3,008
محفل سایر هنر ها
ارتفاع اثر : 32 سانتیمتر
10 0 3,337
محفل سایر هنر ها
لک لکِ جفت با چوب گلابی ارتفاع اثر : 30 سانتیمتر
8 0 3,309
محفل سایر هنر ها
غزال تک (4پا) با چوب گلابی ارتفاع اثر :30 سانتیمتر
8 2 3,605
محفل سایر هنر ها
قوچِ جفت با چوب گلابی و روسی ارتفاع اثر : 30 سانتیمتر
8 0 3,153
محفل سایر هنر ها
غزال تک پا جفت با چوب روسی ارتفاع اثر : 44 سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

صادق جباری
جلال جداری
جواد یوسف زاده