اثر یزدان ماماهانی در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/167358

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان یزدان ماماهانی خـیـانـت مـار زهـرآلـود پـنـهـان در خـیـالـسـت
هـمیـن پنـدارِ شـوم ، بر بی‌صفتـها ایـده‌آلـست

سرشـت ناخلـف نیکو نمی‌گردد ، چرا ؟ چـون :
ضمیر پوست‌کَـن ؛ کابـوس سیب و پرتقالـست

گـلِ شـایـستگـی بـا خـار نـابـابـی یـکی نیـست
گلسـتان و بـیابـان هـردو تـطبیقـی مـحـالـست

طبـیعـت‌هـا بــسـی تـوفـیـر دارنـد و تــفـاوت !
مگس گُه خصلتست و شاپرک نیکو خصالست

نَـیَـفـکــن سـایـهٔ دلــرحـمـی بـیـش از زیـادی ..
درخـت از سایـهٔ دلـسوزیـش اکنـون زغـالـست

فضاحت را ز پشت پـرده دیدیم ؛ ورنه عـطّار :
" شنیـدن کی بُـوَد ماننـد دیـدن " یک مثالست

گذشت اوقات خوب و بد من و تو سرنشین‌و :
زمـان ماشین و عمـر راننده ، دنیا ترمینالـست

طبیعت گفت : پسِ فصل زمستانی ، بهاریست
شکیبـایـی ؛ فـقـط زیبـاتـریـنِ فصـل سـالـست

#توفیرخصال
#یزدان_ماماهانی 
#سـرایـش۳۰_۶_۱۴۰۰
_🎼🎸گیـــتار بـی‌تــــار🎸🎼_
2 0 1,443
محفل شعر و داستان
خـیـانـت مـار زهـرآلـود پـنـهـان در خـیـالـسـت هـمیـن پنـدارِ شـوم ، بر بی‌صفتـها ایـده‌آلـست سر... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سید علیرضا حجازی
سعید غمخوار
سید جواد قریشی