هنر نقاشی و گرافیک : گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه

گالری اختصاصی شامل نقاشی های رنگ روغن آبرنگ و سیاه قلم

, Azita davarkhah , Old man , watercolor , portrait ,
horseman , cowboy , watercolor , Azita davarkhah
iran , Esfahan , Naghshe jahan , watercolor , Azita davarkhah
سیاه قلم سالوادور دالی 30 X 40
new Year , Nowruz , Hajji Firuz , portrait , watercolor , azita davarkhah
Archer , horseman , watercolor , azita davarkhah
Abyaneh , Vendors , watercolor , iran , azita davarkhah
landscape , view , Alley filled with flowers , watercolor , iran, Azita davarkhah
iran , Nomads , tent dweller , Hookah , watercolor , azita davarkhah
Shepherd , sheep , iran , watercolor , azita davarkhah
inside me , my thoughts , Galaxy , watercolor , azita davarkhah
alone girl , village girl , Kettle , Fire , Steam , watercolor , azita davarkhah
Loading