هنر نقاشی و گرافیک : گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه

گالری اختصاصی شامل نقاشی های رنگ روغن آبرنگ و سیاه قلم

80 8 22,214
گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
, Azita davarkhah , Old man , watercolor , portrait ,
53 4 15,684
44 1 14,087
گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
iran , Esfahan , Naghshe jahan , watercolor , Azita davarkhah
30 0 14,925
گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
new Year , Nowruz , Hajji Firuz , portrait , watercolor , azita davarkhah
23 0 14,633
22 0 14,268
گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
Abyaneh , Vendors , watercolor , iran , azita davarkhah
22 0 15,923
گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
landscape , view , Alley filled with flowers , watercolor , iran, Azita davarkhah
21 0 14,064
گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
iran , Nomads , tent dweller , Hookah , watercolor , azita davarkhah
18 1 14,132
گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
Shepherd , sheep , iran , watercolor , azita davarkhah
17 0 14,143
گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
inside me , my thoughts , Galaxy , watercolor , azita davarkhah
16 0 12,502
گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
alone girl , village girl , Kettle , Fire , Steam , watercolor , azita davarkhah
Loading