هنر گویندگی : دکلمه شعر اخوان ثالث

64 0 8,028
دکلمه شعر اخوان ثالث
آنگاه پس از تندر
58 4 14,027
دکلمه شعر اخوان ثالث
دیدار، مهدی اخوان ثالث به دیدارم بیا هر شب در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند... ادامه
44 0 9,201
دکلمه شعر اخوان ثالث
بايد زيست اخوان
44 1 8,146
دکلمه شعر اخوان ثالث
من اين پاييز در زندان
40 0 12,103
دکلمه شعر اخوان ثالث
قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟ از کجا وز که خبر آوردی ؟ خوش خبر باشی ، اما ،‌اما... ادامه
29 0 7,546
دکلمه شعر اخوان ثالث
در آن لحظه اخوان
19 0 9,253
دکلمه شعر اخوان ثالث
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست...
18 0 8,207
دکلمه شعر اخوان ثالث
آخر شاهنامه اخوان
18 0 9,514
دکلمه شعر اخوان ثالث
آواز کرک اخوان
12 0 7,555
دکلمه شعر اخوان ثالث
قصه ای از شب اخوان
9 0 7,032
دکلمه شعر اخوان ثالث
لحظه ديدار اخوان
6 0 7,360
دکلمه شعر اخوان ثالث
صدایم در نمی آید اخوان
5 0 7,180
0 0 7,227
دکلمه شعر اخوان ثالث
دریچه ها اخوان
Loading