هنر گویندگی : دکلمه شعر اخوان ثالث

64 0 9,839
دکلمه شعر اخوان ثالث
آنگاه پس از تندر
58 4 24,581
دکلمه شعر اخوان ثالث
دیدار، مهدی اخوان ثالث به دیدارم بیا هر شب در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند... ادامه
44 0 19,803
دکلمه شعر اخوان ثالث
بايد زيست اخوان
44 1 10,540
دکلمه شعر اخوان ثالث
من اين پاييز در زندان
40 0 20,568
دکلمه شعر اخوان ثالث
قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟ از کجا وز که خبر آوردی ؟ خوش خبر باشی ، اما ،‌اما... ادامه
29 0 9,788
دکلمه شعر اخوان ثالث
در آن لحظه اخوان
19 0 12,437
دکلمه شعر اخوان ثالث
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست...
18 0 11,313
دکلمه شعر اخوان ثالث
آخر شاهنامه اخوان
18 0 11,780
دکلمه شعر اخوان ثالث
آواز کرک اخوان
12 0 10,505
دکلمه شعر اخوان ثالث
قصه ای از شب اخوان
9 0 9,270
دکلمه شعر اخوان ثالث
لحظه ديدار اخوان
6 0 9,573
دکلمه شعر اخوان ثالث
صدایم در نمی آید اخوان
5 0 9,431
0 0 9,747
دکلمه شعر اخوان ثالث
دریچه ها اخوان
Loading