هنر گویندگی : دکلمه شعر اخوان ثالث

64 0 11,152
دکلمه شعر اخوان ثالث
آنگاه پس از تندر
58 4 29,867
دکلمه شعر اخوان ثالث
دیدار، مهدی اخوان ثالث به دیدارم بیا هر شب در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند... ادامه
44 0 23,217
دکلمه شعر اخوان ثالث
بايد زيست اخوان
44 1 12,050
دکلمه شعر اخوان ثالث
من اين پاييز در زندان
40 0 24,671
دکلمه شعر اخوان ثالث
قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟ از کجا وز که خبر آوردی ؟ خوش خبر باشی ، اما ،‌اما... ادامه
29 0 11,301
دکلمه شعر اخوان ثالث
در آن لحظه اخوان
19 0 14,141
دکلمه شعر اخوان ثالث
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست...
18 0 13,232
دکلمه شعر اخوان ثالث
آخر شاهنامه اخوان
18 0 13,272
دکلمه شعر اخوان ثالث
آواز کرک اخوان
12 0 12,249
دکلمه شعر اخوان ثالث
قصه ای از شب اخوان
9 0 10,775
دکلمه شعر اخوان ثالث
لحظه ديدار اخوان
6 0 11,060
دکلمه شعر اخوان ثالث
صدایم در نمی آید اخوان
5 0 10,925
0 0 11,375
دکلمه شعر اخوان ثالث
دریچه ها اخوان
Loading