هنر گویندگی : دکلمه شعر اخوان ثالث

64 0 8,474
دکلمه شعر اخوان ثالث
آنگاه پس از تندر
58 4 16,110
دکلمه شعر اخوان ثالث
دیدار، مهدی اخوان ثالث به دیدارم بیا هر شب در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند... ادامه
44 0 9,758
دکلمه شعر اخوان ثالث
بايد زيست اخوان
44 1 8,747
دکلمه شعر اخوان ثالث
من اين پاييز در زندان
40 0 13,983
دکلمه شعر اخوان ثالث
قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟ از کجا وز که خبر آوردی ؟ خوش خبر باشی ، اما ،‌اما... ادامه
29 0 8,071
دکلمه شعر اخوان ثالث
در آن لحظه اخوان
19 0 10,346
دکلمه شعر اخوان ثالث
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست...
18 0 8,913
دکلمه شعر اخوان ثالث
آخر شاهنامه اخوان
18 0 10,075
دکلمه شعر اخوان ثالث
آواز کرک اخوان
12 0 8,202
دکلمه شعر اخوان ثالث
قصه ای از شب اخوان
9 0 7,559
دکلمه شعر اخوان ثالث
لحظه ديدار اخوان
6 0 7,881
دکلمه شعر اخوان ثالث
صدایم در نمی آید اخوان
5 0 7,718
0 0 7,797
دکلمه شعر اخوان ثالث
دریچه ها اخوان
Loading