هنر گویندگی : دکلمه شعر اخوان ثالث

64 0 8,904
دکلمه شعر اخوان ثالث
آنگاه پس از تندر
58 4 18,598
دکلمه شعر اخوان ثالث
دیدار، مهدی اخوان ثالث به دیدارم بیا هر شب در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند... ادامه
44 0 11,144
دکلمه شعر اخوان ثالث
بايد زيست اخوان
44 1 9,323
دکلمه شعر اخوان ثالث
من اين پاييز در زندان
40 0 15,926
دکلمه شعر اخوان ثالث
قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟ از کجا وز که خبر آوردی ؟ خوش خبر باشی ، اما ،‌اما... ادامه
29 0 8,580
دکلمه شعر اخوان ثالث
در آن لحظه اخوان
19 0 11,049
دکلمه شعر اخوان ثالث
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست...
18 0 9,613
دکلمه شعر اخوان ثالث
آخر شاهنامه اخوان
18 0 10,574
دکلمه شعر اخوان ثالث
آواز کرک اخوان
12 0 8,896
دکلمه شعر اخوان ثالث
قصه ای از شب اخوان
9 0 8,071
دکلمه شعر اخوان ثالث
لحظه ديدار اخوان
6 0 8,388
دکلمه شعر اخوان ثالث
صدایم در نمی آید اخوان
5 0 8,215
0 0 8,361
دکلمه شعر اخوان ثالث
دریچه ها اخوان
Loading