هنر گویندگی : دکلمه شعر اخوان ثالث

64 0 8,205
دکلمه شعر اخوان ثالث
آنگاه پس از تندر
58 4 14,777
دکلمه شعر اخوان ثالث
دیدار، مهدی اخوان ثالث به دیدارم بیا هر شب در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند... ادامه
44 0 9,443
دکلمه شعر اخوان ثالث
بايد زيست اخوان
44 1 8,396
دکلمه شعر اخوان ثالث
من اين پاييز در زندان
40 0 12,909
دکلمه شعر اخوان ثالث
قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟ از کجا وز که خبر آوردی ؟ خوش خبر باشی ، اما ،‌اما... ادامه
29 0 7,766
دکلمه شعر اخوان ثالث
در آن لحظه اخوان
19 0 9,832
دکلمه شعر اخوان ثالث
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست...
18 0 8,491
دکلمه شعر اخوان ثالث
آخر شاهنامه اخوان
18 0 9,763
دکلمه شعر اخوان ثالث
آواز کرک اخوان
12 0 7,809
دکلمه شعر اخوان ثالث
قصه ای از شب اخوان
9 0 7,263
دکلمه شعر اخوان ثالث
لحظه ديدار اخوان
6 0 7,581
دکلمه شعر اخوان ثالث
صدایم در نمی آید اخوان
5 0 7,395
0 0 7,469
دکلمه شعر اخوان ثالث
دریچه ها اخوان
Loading