هنر گویندگی : دکلمه شعر اخوان ثالث

64 0 8,694
دکلمه شعر اخوان ثالث
آنگاه پس از تندر
58 4 17,590
دکلمه شعر اخوان ثالث
دیدار، مهدی اخوان ثالث به دیدارم بیا هر شب در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند... ادامه
44 0 10,035
دکلمه شعر اخوان ثالث
بايد زيست اخوان
44 1 9,045
دکلمه شعر اخوان ثالث
من اين پاييز در زندان
40 0 15,091
دکلمه شعر اخوان ثالث
قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟ از کجا وز که خبر آوردی ؟ خوش خبر باشی ، اما ،‌اما... ادامه
29 0 8,340
دکلمه شعر اخوان ثالث
در آن لحظه اخوان
19 0 10,707
دکلمه شعر اخوان ثالث
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست...
18 0 9,294
دکلمه شعر اخوان ثالث
آخر شاهنامه اخوان
18 0 10,333
دکلمه شعر اخوان ثالث
آواز کرک اخوان
12 0 8,590
دکلمه شعر اخوان ثالث
قصه ای از شب اخوان
9 0 7,831
دکلمه شعر اخوان ثالث
لحظه ديدار اخوان
6 0 8,145
دکلمه شعر اخوان ثالث
صدایم در نمی آید اخوان
5 0 7,982
0 0 8,099
دکلمه شعر اخوان ثالث
دریچه ها اخوان
Loading