هنر موسیقی : اجرای اصفهان

کبوتر بیات اصفهان-نوا ضرب ترکیبی اردیبهشت 93 آهنگ و تار: کامران ایازی تمبک:... ادامه
پیش در آمد اصفهان, اثر استاد علی اکبر خان شهنازی
کمانچه رامین عظیمیان چهار مضراب اصفهان ضبط و پخش از شبکه کردست عراق
بدون عنوان
چهارمضرابی بداهه در بیات اصفهان
کمانچه رامین عظیمیان چهار مضراب اصفهان
Loading