هنر خوشنویسی : نمایشگاه بخوان ای خسرو آواز ایران

نمایشگاه خوشنویسی و نقاشیخط به مناسبت زادروز استاد شجریان

محمد شیرازی 100 در 70
مجید شایان 100 در 70
مسعود فضل اللهی 100 در 70
جعفرعلی سروی همپا 150 در 150
امیر شجاع شجاعی پور 50 در 50
کوروش مظفربیگی 50 در 70
یونس خانلرزاده 100 در 70
نیما الیکایی 100 در 70
اسحاق حنیفه 100 در 100
جعفرعلی سروی همپا 100 در 70
پوریا خاکپور 100 در 70
عباس خواجوند 50 در 50
مراد فتاحی 100 در 70
ایرج شاهمرادی 100 در 100
الهام جهانفرد 100 در 100
مرتضی علیپور 100 در 70
محمدعلی سبزه کار 100 در 120
طاهره الله دادیان 100 در 70
رحیم حسن نائینی 100 در 70
کوروش مظفربیگی 50 در 70
محمدرضا جوادی نسب
Loading