هنر خوشنویسی : آموزش نقاشیخط

آموزش نقاشیخط قسمت نهم تصحیح نوشته های نهایی
آموزش نقاشیخط قسمت هشتم نوشتن بر روی زمینه رنگ روغن
آموزش نقاشیخط قسمت هفتم نوشتن با گواش بر روی زمینه رنگ روغن
آموزش نقاشیخط قسمت ششم نوشته ها اکرولیک بر روی مقوای ماکت رنگها رنگ روغن
جلسه پنجم آموزش نقاشیخط ادامه کار با رنگ روغن روی ماکت و لکه گیری
آموزش نقاشیخط جلسه چهارم اضافه کردن رنگ های روشن به اثر
آموزش نقاشیخط جلسه سوم رنگ کردن سیاه مشق های تک رنگ
آموزش نقاشیخط جلسه دوم شیوه ی رنگ کردن رنگ روغن روی ماکت
آموزش نقاشیخط جلسه اول اجرای سیاه مشق با اکرولیک بر روی ماکت
Loading