1. محسن نراقی
    Follow
16 3 3,413
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
۳۰×۴۰ cm #رنگوروغن ، روی بوم نصب شده روی فیبر ۳ میل
11 3 3,262
محفل نقاشی و گرافیک
40x50 cm # رنگ و روغن روی بوم پارچه بوم روی ام دی اف 3میل نصب شده
4 2 846
محفل نقاشی و گرافیک
40x50 cm # رنگ و روغن روی بوم پارچه بوم روی ام دی اف 3میل نصب شده
7 0 2,956
محفل نقاشی و گرافیک
40x50 cm #رنگ و روغن روی بوم. کوزه سفالی متعلق به دوران ساسانی
5 2 600
محفل نقاشی و گرافیک
45x68 cm بوم نصب شده روی ام دی اف 3 mm , #رنگ و روغن
5 0 656
محفل نقاشی و گرافیک
100x50 cm # رنگ و روغن روی بوم
8 0 3,360
محفل نقاشی و گرافیک
100x70 cm # رنگ و روغن # روی بوم.
5 0 859
محفل نقاشی و گرافیک
40x60 cm رنگ و روغن و مواد ، روی بوم
7 0 908
محفل نقاشی و گرافیک
50x50 cmبوم نصب شده روی ام دی اف 3mm رنگ و روغن
4 0 1,095
محفل نقاشی و گرافیک
40x50cm بوم نصب شده روی ام دی لف 3mm رنگ و روغن
3 0 1,079
محفل نقاشی و گرافیک
40x50cm بوم نصب شده روی ام دی اف 3mm رنگ و روغن
8 0 4,004
محفل نقاشی و گرافیک
40x50cm بوم نصب شده روی ام دی اف 3mm رنگ و روغن
5 2 985
محفل نقاشی و گرافیک
40x50cm بوم نصب شده روی ام دی اف 3mm رنگ و روغن
2 0 796
محفل نقاشی و گرافیک
50x50cm بوم نصب شده روی ام دی اف 3 mm رنگ و روغن
2 0 934
محفل نقاشی و گرافیک
40x50 cm بوم نصب شده روی ام دی اف 3mm رنگ و روغن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرضیه شمس
دریا_زهراموسوی منزه
شمس آفاق حسینیان