1. محسن نراقی
    Follow
45x68 cm بوم نصب شده روی ام دی اف 3 mm , #رنگ و روغن
#ترکیب مواد# روی بوم 60x60 cm
100x50 cm # رنگ و روغن روی بوم
60x60 cm #رنگ و روغن روی بوم
100x70 cm # رنگ و روغن # روی بوم.
40x60 cm رنگ و روغن و مواد ، روی بوم
50x50 cmبوم نصب شده روی ام دی اف 3mm رنگ و روغن
40x50cm بوم نصب شده روی ام دی لف 3mm رنگ و روغن
40x50cm بوم نصب شده روی ام دی اف 3mm رنگ و روغن
40x50cm بوم نصب شده روی ام دی اف 3mm رنگ و روغن
40x50cm بوم نصب شده روی ام دی اف 3mm رنگ و روغن
50x50cm بوم نصب شده روی ام دی اف 3 mm رنگ و روغن
40x50 cm بوم نصب شده روی ام دی اف 3mm رنگ و روغن
50x70 cm mix media
رنگ و روغن روی بوم
رنگ و روغن روی بوم
رنگ و روغن روی بوم
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد جاهد
ساجده محسنی فشمی(گندم)
زهرا عزیزی