1. محمد دهقانی
    Follow
7 1 2,091
محفل خوشنویسی
تحریر سال ۹۷ همراه با تذهیب خوب
3 0 444
محفل خوشنویسی
اثر ارسالی به جشنوار
4 0 588
محفل خوشنویسی
اندازه ۵۰×۳۰نسخ فارسی
4 0 593
محفل خوشنویسی
اندازه۵۰×۳۰ نسخ فارسی
4 0 3,153
محفل خوشنویسی
نسخ ایرانی اندازه ۵۰×۳۰ در حالا انجام تذهیب کامل شده
9 3 4,240
محفل خوشنویسی
خط نسخ ایرانی ابعاد با پاسپارتو۷۰×۵۰
8 1 2,815
محفل خوشنویسی
اثربرگزیده‌ مرحله‌ اول‌ جشنواره‌ ایات‌ خراسان‌ رضوی۷۰×۵۰
9 1 2,915
محفل خوشنویسی
اثر برگزیده‌ # جشنواره‌ ایات‌ خراسان‌ رضوی.۷۰×۵۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیرحسین
کوروش ادریسی
قاسم گشتاسب