1. امیر اصفهانی
    Follow
10 0 5,504
محفل شعر و داستان
#کنعان غم اثری از امیر اصفهانی
7 0 4,499
محفل شعر و داستان
# اثری از امیر اصفهانی
5 0 3,709
محفل شعر و داستان
#بغض. اثری از امیر اصفهانی
6 0 3,774
محفل شعر و داستان
#مست اثری از امیر اصفهانی
5 0 4,115
محفل شعر و داستان
# تب باران. شعری از امیر اصفهانی
5 0 4,160
محفل شعر و داستان
# ایوب....شعری از. امیر اصفهانی
7 0 3,286
محفل شعر و داستان
# داغ.. اثری از امیر اصفهانی
6 0 4,095
محفل شعر و داستان
#اه شعری از امیر اصفهانی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سهراب عرب زاده-سرگشته
هذیان
باران آریایی جاویدان