1. کردەوان بوستان
    Follow
  2. عنوان نوازندە برتر در ۷جشنوارە موسیقی سراسری کە در سنندج برگزار شد . جایزە اول موسیقی تئاتر جشنوارە ملی تیرنگ ساری ۹۳ جایزە اول کارگردانی و نویسندگی نمایش هە لپە رکی جشنوارە ملی تیرنگ سال ۹۴ ساری شرکت در بیش از ۱۵۰جشنوارە بین المللی و داخلی تئاتر ، موسیقی اجرای کنسرت و شرکت در همایش های داخلی و خارجی بیش از ۲۵۰۰ اجرا .....

2 0 3,227
محفل موسیقی
مصاحبە# شیوەی ساخت ساز #دهل #تک نوازی دهل
1 0 3,631
محفل موسیقی
اجرای ریتم های ٦و٨ و ۲و۴ با سازهای محلی بالەبان ،دایرە،ضرب محلی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علیرضا روحانی
نوید کمری
milad_naghilou_trumpet