1. میثم داوودی
    Follow
  2. در دوران هنرستان در مسابقات هشتگانه چندین عنوان کسب کردم در استان ولی تا کنون بجز چندین نمایشگاه گروهی هیچ نمایشگاه انفرادی شرکت نکرده ام

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیر دانش مراغی
بدیعی نامقی
ستاره قنبری