1. محمدرضا غریب زاده
    Follow
  2. .

جتسمانی؛ فاجعه ی خیانت و بی هویتی انسان معاصر بازخوانی هملت شکسپیر،هملت احمدشامل... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سعید نصیری
بهزاد دودانگه
مسعود گرجی-عرفان-