1. شاعرک
    Follow
13 0 119,064
شعر سکوت
سکوت متن
6 0 4,181
محفل شعر و داستان
بیم غزاله فردوسی پور
5 0 23,340
شعر سکوت
سکوت غزاله فردوسی پور(شاعرک)
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

کاظم پارسای
محمد دادستان
سجاد صادقی