1. فریدون علیار
    Follow
11 0 9,283
محفل خوشنویسی
هیچ - ورق طلا و اکرکلیک روی بوم ۱۰۰×۷۰
14 0 9,552
محفل خوشنویسی
۳۵*۴۵ مرکب روی کاغذ با تذهیب
11 0 5,113
محفل خوشنویسی
شعر حافظ ابعاد ۴۰*۳۰ مرکب روی کاغذ
12 0 5,042
محفل خوشنویسی
شعر حافظ ابعاد ۴۰،*۳۰ مرکب روی کاغذ
14 0 7,020
محفل خوشنویسی
شعر حافظ ابعاد ۲۰*۳۰ مرکب روی کاغذ و بداهه تذهیب
10 0 4,816
محفل خوشنویسی
شعر حافظ ابعاد ۳۰*۴۰ مرکب روی کاغذ
11 0 4,356
محفل خوشنویسی
ابعاد ۳۰*۴۰ مرکب روی کاغذ
7 0 5,035
محفل خوشنویسی
100X100CM
الله - اکرولیک ورق طلا و تذهیب روی بوم ۱۰۰×۱۰۰
8 0 4,938
محفل خوشنویسی
ن و القلم و ما یسطرون -خوشنویسی و تذهیب روی کاغذ
7 0 4,473
محفل خوشنویسی
الله خوشنویسی با تذهیب روی کاغذ
9 0 5,222
محفل خوشنویسی
علی- ورق طلا و تذهیب روی کاغذ
9 0 5,304
محفل خوشنویسی
100X70CM
الله - ورق طلا و اکرولیک با تذهیب روی بوم ۱۰۰×۷۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسین حقانی
جعفر زائری
محمدعلیان