1. فریدون علیار
    Follow
11 0 10,166
محفل خوشنویسی
هیچ - ورق طلا و اکرکلیک روی بوم ۱۰۰×۷۰
15 0 10,274
محفل خوشنویسی
۳۵*۴۵ مرکب روی کاغذ با تذهیب
12 0 5,472
محفل خوشنویسی
شعر حافظ ابعاد ۴۰*۳۰ مرکب روی کاغذ
12 0 5,400
محفل خوشنویسی
شعر حافظ ابعاد ۴۰،*۳۰ مرکب روی کاغذ
15 0 7,456
محفل خوشنویسی
شعر حافظ ابعاد ۲۰*۳۰ مرکب روی کاغذ و بداهه تذهیب
11 0 5,180
محفل خوشنویسی
شعر حافظ ابعاد ۳۰*۴۰ مرکب روی کاغذ
11 0 4,716
محفل خوشنویسی
ابعاد ۳۰*۴۰ مرکب روی کاغذ
7 0 5,738
محفل خوشنویسی
100X100CM
الله - اکرولیک ورق طلا و تذهیب روی بوم ۱۰۰×۱۰۰
8 0 5,391
محفل خوشنویسی
ن و القلم و ما یسطرون -خوشنویسی و تذهیب روی کاغذ
7 0 4,783
محفل خوشنویسی
الله خوشنویسی با تذهیب روی کاغذ
10 0 5,649
محفل خوشنویسی
علی- ورق طلا و تذهیب روی کاغذ
9 0 6,021
محفل خوشنویسی
100X70CM
الله - ورق طلا و اکرولیک با تذهیب روی بوم ۱۰۰×۷۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرضیه رزاقی
محمدباقر اشرفیان
احسان