1. نمایشگاه بخوان ای خسرو آواز ایران
  2. کسری منعمی
    Follow
  3. instagram :kasra_monemi

رنگ روغن 80*80
رنگ روغن 50*70
رنگ روغن ۱۰۰×۷۰
رنگ روغن 100*70
رنگ روغن 50*70
رنگ روغن 100*70
رنگ روغن 100*70
رنگ روغن 100*70
رنگ روغن 100*70
رنگ روغن 70*50 همراه با فریم چوب
رنگ روغن ۴۰×۴۰
رنگ روغن 100*70
رنگ روغن 100*80
رنگ روغن 70*70 همراه با فریم چوب
رنگ روغن 100*80 همراه با فریم چوب
رنگ روغن ۶۰×۶۰
رنگ روغن ۱۰۰×۷۰ همراه با فریم چوب
رنگ روغن 70*70 همراه با فریم چوب
رنگ روغن 40*40
رنگ روغن 100*80
رنگ روغن 70*70 همراه با فریم چوب
رنگ روغن کپی از اثر رامبرانت ۷۰×۷۰ همراه با فریم چوب
رنگ روغن 70*70 همراه با فریم چوب
رنگ روغن 40*40
رنگ روغن 70*70 همراه با فریم چوب
رنگ روغن 40*40 همراه با فریم چوب
رنگ روغن ۱۰۰×۱۰۰ همراه با فریم چوب
رنگ روغن 80*80 همرا با فریم چوب
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مژده ماه فر
امیر موحدان
انسیه برومند