1. نریمان امیدی
    Follow
18 2 1,986
محفل نقاشی و گرافیک
nariman: #تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی بوم ۷۰ در ۵۰
38 4 10,026
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو یم بوم۵۰ در ۷۰
29 0 7,653
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 3۰
18 0 1,176
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا ۷۰ در ۵۰
28 0 7,974
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 7۰
21 0 5,942
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 3۰
15 0 1,242
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 3۰
37 0 13,619
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک رنگ اکرولیک روی بوم ،ابعاد ۱۰۰در۸۰
48 1 7,720
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
#تکنیک رنگ اکرولیک روی بوم ،ابعاد ۳۰ در ۳۰
33 0 8,739
محفل نقاشی و گرافیک
#متریال رنک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰#
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

الهه فریدونی
Afshani
زهرا برات پور