1. رخ
    Follow
  2. مجموعه ها: یک فنجان سکوت(انتشارات عدن ۱۳۹۳) اتفاق های نیفتاده(انتشارات موج ها ۱۳۹۶) عضو گروه ترجمه و تدریس آنلاین زبان سردبیر بخش برگزاری ورکشاپ های آزاد گروه هنری "ما"

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

باران آریایی جاویدان
نسیم زندی زاده (ں-ښ ٺاڪ)
کاظم پارسای