1. حسین فیض آبادی
    Follow
  2. مدرس خط شکسته انجمن خوشنویسان ایران و مرکز کتابت و تعلیم ایران از سال 1375 مولف کتابهای آموزشی خط شکسته نسیم وصل - مفردات شکسته - سطر نویسی شکسته - چلیپای شکسته -نسیم خط و ...رباعیات خیام آماده چاپ نمایشگاههای متعدد انفرادی و عمومی

Loading