1. فاطمه پناهی
    Follow
  2. هنر آموز نقاشیخط .موسیقی .خوشنویسی

4 0 3,205
محفل خوشنویسی
30X40CM
مرکب نویسی روی مقوا فابریاناA3
1 0 910
محفل خوشنویسی
40X60CM
تکنیک آبستره و مرکب نویسی
1 0 650
محفل خوشنویسی
80X100CM
آکرولیک و مرکب .بدون عنوان
2 0 1,294
محفل خوشنویسی
70X70CM
تکنیک برجسته روی بوم دیپ.یک روز به شیدایی
2 0 154
محفل خوشنویسی
40X70CM
ترکیب مواد روی کاغذ گلاسه
1 0 160
محفل خوشنویسی
40X70CM
ترکیب مواد روی کاغذ.مرغ باغ ملکوتم
1 0 420
محفل خوشنویسی
40X70CM
ترکیب مواد .عمر
1 0 154
محفل خوشنویسی
40X70CM
ترکیب مواد روی مقوا .گرداب حروف
1 0 154
محفل خوشنویسی
40X40CM
تکنیک برجسته و آکرولیک .بدون عنوان
1 0 156
محفل خوشنویسی
40X40CM
دل برنکنم زدوست تاجان ندهم.
6 0 2,355
محفل خوشنویسی
30X40CM
ترکیب مواد روی کاغذ گلاسه
4 2 959
محفل خوشنویسی
آکرولیک روی مقوا بدون عنوان
2 0 336
محفل خوشنویسی
مرکب روی مقوا .گردباد حسرت
1 0 340
محفل خوشنویسی
آکرولیک .تکنیک ترک .عشق
1 0 341
محفل خوشنویسی
30X40CM
بدون عنوان .مرکب و رنگ آکرولیک
1 0 340
محفل خوشنویسی
آکرولیک روی مقوا .40×40 .عنوان .بهار
14 0 8,233
محفل خوشنویسی
50X50CM
بدون عنوان آکرولیک روی بوم
1 0 481
محفل خوشنویسی
30X40CM
پریشان نویسی روی مقوا با مرکب و رنگ
1 0 483
محفل خوشنویسی
30X40CM
ترکیب موادروی کاغذ. بدون عنوان
5 0 1,697
محفل خوشنویسی
در خاک عشق روی بوم دیپ70×70ترکیب موادو مرکب
9 1 4,116
محفل خوشنویسی
رنگ روغن روی بوم 50×70
6 1 743
محفل خوشنویسی
30X40CM
ترکیب مواد روی مقوا با آکرولیک
5 1 728
محفل خوشنویسی
30X40CM
مرکب روی مقوا .عشق آتش به همه عالم زد
5 2 763
محفل خوشنویسی
30X40CM
مرکب و رنگ آکرولیک روی مقوا . عنوان هیچ
6 0 1,546
محفل خوشنویسی
30X40CM
ترکیب مواد روی مقوابا مرکب وورنگ .بدون عنوان
12 0 5,897
محفل خوشنویسی
50X50CM
ترکیب مواد روی بوم
7 0 1,601
محفل خوشنویسی
40X70CM
رنگی نویسی روی کاغذ کالک بامرکب
7 0 1,653
محفل خوشنویسی
40X70CM
رنگی نویسی با آکرولیک روی کاغذ کالک
14 0 3,749
محفل خوشنویسی
30X40CM
ایجاد بافت با مواد
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

تقی معین نیا
بهزاد نجف پور
ebrahim