1. مریم ناز فلاحی
    Follow
  2. مریم ناز هستم حدود ۱۵ سال نقاشی رنگ روغن روی بوم سبک رئال سورئال واکریلیک سبک fluid art انجام می دهم

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی  نفس زمین بعد ار کرونا
رنگ روغن
سایز ۴۰*۵۰
محفل نقاشی و گرافیک
نفس زمین بعد ار کرونا رنگ روغن سایز ۴۰*۵۰
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی تولد دوباره
رنگ روغن
سایز ۵۰*۵۰
محفل نقاشی و گرافیک
تولد دوباره رنگ روغن سایز ۵۰*۵۰
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی افکار رنگی بانو
اکریلیک روی بوم
سایز ۳۰*۴۰ cm
7 1 1,091
محفل نقاشی و گرافیک
افکار رنگی بانو اکریلیک روی بوم سایز ۳۰*۴۰ cm
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی التون جونز در رنگ و سبک های مختلف
اکریلیک روی بوم 
ابعاد ۳۰*۴۰.  cm
محفل نقاشی و گرافیک
التون جونز در رنگ و سبک های مختلف اکریلیک روی بوم ابعاد ۳۰*۴۰. cm
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی افکار درون
اکریلیک روی بوم  
سایز ۳۰*۴۰
11 0 3,906
محفل نقاشی و گرافیک
افکار درون اکریلیک روی بوم سایز ۳۰*۴۰
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی رنگ روغن روی بوم ابعاد ۳۰*۲۵  cm
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم ابعاد ۳۰*۲۵ cm
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی تصویر الیزابت تیلور .رنگ روغن روی بوم ابعاد ۴۰*۳۰ cm
محفل نقاشی و گرافیک
تصویر الیزابت تیلور .رنگ روغن روی بوم ابعاد ۴۰*۳۰ cm
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی رنگ روغن روی بوم ابعاد ۲۵*۳۰ cm
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم ابعاد ۲۵*۳۰ cm
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی تصویر التون جانز .اکریلیک روی بوم  
ابعاد  cm ۳۰*۴۰
محفل نقاشی و گرافیک
تصویر التون جانز .اکریلیک روی بوم ابعاد cm ۳۰*۴۰
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی رنگ روغن روی بوم. 
ابعاد ۶۰*۴۰
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم. ابعاد ۶۰*۴۰
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی عنوان : خلوت دل
رنگ روغن روی بوم
 ابعاد۷۰*۵۰
9 1 3,921
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان : خلوت دل رنگ روغن روی بوم ابعاد۷۰*۵۰
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی رنگ روغن روی بوم ابعاد ۴۰*۶۰
10 2 3,385
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم ابعاد ۴۰*۶۰
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مریم ناز فلاحی اکریلیک روی بوم ابعاد ۲۰*۳۰
3 0 2,692
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی بوم ابعاد ۲۰*۳۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

وحید آصف
حمیدرضا کاشانی
مریم احمدزاده