1. ساعده همه کش(باران)
    Follow
  2. نقاش خیال ،شاعرِ بخشِ آینه نویسنده راز

27 7 2,951
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از مجموعه خدا حافظ روزهای خاکستری
24 8 1,882
محفل گویندگی
مقدمه کتاب تپش باران! در نفس های قلم نویسنده ساعده همه کش (باران) در مراحل چاپ
26 4 3,122
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از مرا نگاه کن ابعاد ۸۰×۶۰ تکنیک رنگ روغن
21 3 3,903
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از مجموعه خدا حافظ روز های خاکستری ابعاد۲۰۰×۲۰۰ تکنیک رنگ روغن
29 6 3,832
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از مجموعه خدا حافظ روز های خاکستری ابعاد۲۰۰×۲۰۰ تکنیک رنگ روغن
26 4 3,834
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از مجموعه خدا حافظ روز های خاکستری ابعاد۲۰۰×۲۰۰ تکنیک رنگ روغن
28 2 5,712
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از مجموعه خدا حافظ روزهای خاکستری ابعاد۲۰۰×۲۰۰ تکنیک رنگ روغن
24 3 3,900
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از مجموعه (خداحافظ روزهای خاکستری) رنگ روغن
17 4 2,164
محفل شعر و داستان
از مجموعه سکوت های ممتد
14 2 2,396
محفل شعر و داستان
آخرین شعری که نفس گرم استاد آهی بهش دمیده شد
23 3 3,480
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از مجموعهWoman's gray world
17 2 3,418
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از مجموعهWoman's gray world
21 6 5,890
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از (مرانگاه کن) ابعاد۸۰×۶۰ تکنیک:رنگ روغن
16 2 5,133
محفل نقاشی و گرافیک
نام:چشم های آبی ابعاد:۱۰۰×۱۰۰ تکنیک:رنگ روغن
18 3 7,147
محفل شعر و داستان
یک داستان کوتاه عاشقانه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حمید هادیزاده
رها پرهام
سحر نقدی