1. ساعده همه کش(باران)
    Follow
  2. نقاش خیال ،شاعرِ بخشِ آینه نویسنده راز

25 7 2,476
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از مجموعه خدا حافظ روزهای خاکستری
21 7 1,531
محفل گویندگی
مقدمه کتاب تپش باران! در نفس های قلم نویسنده ساعده همه کش (باران) در مراحل چاپ
25 4 2,674
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از مرا نگاه کن ابعاد ۸۰×۶۰ تکنیک رنگ روغن
20 3 3,450
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از مجموعه خدا حافظ روز های خاکستری ابعاد۲۰۰×۲۰۰ تکنیک رنگ روغن
26 6 3,401
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از مجموعه خدا حافظ روز های خاکستری ابعاد۲۰۰×۲۰۰ تکنیک رنگ روغن
25 4 3,401
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از مجموعه خدا حافظ روز های خاکستری ابعاد۲۰۰×۲۰۰ تکنیک رنگ روغن
27 2 5,184
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از مجموعه خدا حافظ روزهای خاکستری ابعاد۲۰۰×۲۰۰ تکنیک رنگ روغن
23 3 3,441
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از مجموعه (خداحافظ روزهای خاکستری) رنگ روغن
15 4 1,800
محفل شعر و داستان
از مجموعه سکوت های ممتد
12 2 2,073
محفل شعر و داستان
آخرین شعری که نفس گرم استاد آهی بهش دمیده شد
21 3 3,165
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از مجموعهWoman's gray world
16 2 3,102
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از مجموعهWoman's gray world
20 6 5,639
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از (مرانگاه کن) ابعاد۸۰×۶۰ تکنیک:رنگ روغن
15 2 4,953
محفل نقاشی و گرافیک
نام:چشم های آبی ابعاد:۱۰۰×۱۰۰ تکنیک:رنگ روغن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

الیاس خمسه
حسن مصطفی زاده(آ-صورتگر)
خاطره CHQK