1. saeid saadat
    Follow
5 0 2,030
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
باران - رنگ و روغن - بوم فشرده - 1398 - سعید سعادت
2 0 641
محفل نقاشی و گرافیک
40X70CM
بدون عنوان - رنگ و روغن - کار با کاردک روی mdf سعید سعادت 1397
2 0 591
محفل نقاشی و گرافیک
50X60CM
زندگی - رنگ و روغن - کار با کاردک روی بوم فشرده - 1399 سعید سعادت
2 0 495
محفل نقاشی و گرافیک
30X50CM
لوند - رنگ و روغن - کار با کاردک روی بوم فشرده - 1398 سعید سعادت
3 0 1,716
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
رنگ و روغن - کار با کاردک روی بوم فشرده - 1398 - سعید سعادت
2 0 498
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
رقص عشق - رنگ و روغن - روی بوم فشرده - 1399- سعید سعادت
84 4 9,192
نقاشی پنجره
رنگ و روغن - 70 * 50 - روی بوم بدون عنوان
10 1 835
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن - 60 * 40 روی بوم
7 1 999
محفل نقاشی و گرافیک
طبیعت رنگ و روغن - 70 * 60 - روی بوم فشرده
7 1 1,331
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن - 50 * 30 - کار با کاردک روی بوم فشرده پائیز
32 4 3,310
نقاشی پنجره
بدون عنوان رنگ و روغن - 70 * 50 روی بوم فشرده
43 5 4,174
نقاشی پنجره
رنگ و روغن - 60 * 40 سانتیمتر - روی بوم نام اثر پرواز
10 2 1,301
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ ها رنگ و روغن - 60 * 40 - کار با کاردک روی mdf
14 1 2,550
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن - 70 * 50 - روی بوم بدون عنوان
10 0 1,106
محفل نقاشی و گرافیک
انسان - حیوان - طبیعت رنگ و روغن - 60 * 60 - روی بوم فشرده
9 1 1,965
محفل نقاشی و گرافیک
کوچ 2 - رنگ و روغن - 70 * 50 - کاربا کاردک روی بوم
12 1 3,044
محفل نقاشی و گرافیک
تراموا -2 - رنگ و روغن - 60 * 40 - کار با کاردک روی بوم
20 1 4,393
محفل نقاشی و گرافیک
هندوان کنار گنگ - #رنگ و روغن - 70 * 100 - روی بوم
15 0 3,916
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
#زنان هندو کنار گنگ رنگ و روغن کار با کاردک روی بوم سعید سعادت
11 0 3,334
محفل نقاشی و گرافیک
#ونیز- رنگ و روغن - 70 * 50 - روی بوم
11 1 4,572
محفل نقاشی و گرافیک
#نوازنده دوره گرد - رنگ و روغن - کار با کاردک -روی بوم فشرده - 30 * 30
13 1 4,069
محفل نقاشی و گرافیک
#هنگامه کوچ - رنگ و روغن - روی بوم - فروخته شد
10 0 5,541
محفل نقاشی و گرافیک
#کوچه گلها - رنگ و روغن - کار با کاردک روی بوم فشرده 50 * 40
10 0 4,349
محفل نقاشی و گرافیک
موج سوار - رنگ و روغن - کار با کاردک روی بوم 70 * 50
13 0 5,633
محفل نقاشی و گرافیک
#کارگران فصلی - رنگ و روغن کار با کاردک روی MDF 3 میل
8 0 4,267
محفل نقاشی و گرافیک
#کانال - رنگ و روغن - روی بوم 70* 50
9 0 4,752
محفل نقاشی و گرافیک
#کوبائی ها - رنگ و روغن - 70 * 50 روی بوم عمیق
6 0 3,492
محفل نقاشی و گرافیک
بهارانه - رنگ و روغن - کار با کاردک روی بوم فشرده 40 * 30
9 0 4,460
محفل نقاشی و گرافیک
#روستا - رنگ و روغن - کار با کاردک روی ام -دی - اف 30 * 30
12 1 4,530
محفل نقاشی و گرافیک
#ونیز - رنگ و روغن - کار با کاردک - روی بوم 150 * 50
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Royamohammadi
ساناز ابراهیمی
هادی خانی