1. زهرا بالاکتفی-کوبیسم
    Follow
  2. در حال حاضر فعال در سبکی خود ساخته از کوبیسم و تصویر سازی پیج اینستا: Zahrabalaktfi-art

0 0 21
محفل نقاشی و گرافیک
20X40CM
# کوبیسم# هنر انتزاعی# زهرا بالاکتفی
0 0 20
محفل نقاشی و گرافیک
20X40CM
# طبیعت# زهرا بالاکتفی# هنر انتزاعی
2 0 67
محفل نقاشی و گرافیک
# کوبیسم# زهرا بالاکتفی# انتزاع# هنر انتزاعی# پیکاسو# نوجوان# هنر نوجوان
2 0 101
محفل نقاشی و گرافیک
# کوبیسم# زهرا بالاکتفی# تصویر سازی# نوجوان# هنر نوجوان# هنر انتزاعی# انتزاع
3 0 134
محفل نقاشی و گرافیک
# سنت مدرن# زهرا بالاکتفی# نوجوان# هنر نوجوان# کوبیسم# تصویر سازی# هنر انتزاعی
3 0 136
محفل نقاشی و گرافیک
# کرونا# قرنطینه# زهرا بالاکتفی# نوجوان# هنر نوجوان# کوبیسم# تصویر سازی# هنر انتزاعی
3 0 134
محفل نقاشی و گرافیک
# کوبیسم# تقلید# پیکاسو# نوجوان# هنر نوجوان# زهرا بالاکتفی
3 0 176
محفل نقاشی و گرافیک
#کوبیسم# تصویر سازی# پیکاسو# نوجوان# هنر نوجوان# هنر انتزاعی
3 0 186
محفل نقاشی و گرافیک
# کوبیسم# زهرا# بالاکتفی# هنر# هنرانتزاعی# کویر# زیبایی# زهرا بالاکتفی# نوجوان# ... ادامه
3 0 295
محفل نقاشی و گرافیک
# زهرا# بالاکتفی# زهرا بالاکتفی# ذهن دگر# کوبیسم# پیکاسو# هنر# هنر نوجوان# هنر انتزاعی
3 0 300
محفل نقاشی و گرافیک
# کوبیسم# ذهن دگر# هنر# هنر انتزاعی# نوجوان# هنر نوجوان# زهرا# بالاکتفی# زهرا بالاکتفی
4 0 298
محفل نقاشی و گرافیک
# کوبیسم# ذهن دیگر# پیکاسو# زهرا# بالاکتفی# زهرا بالاکتفی# هنر# هنر انتزاعی
3 0 323
محفل نقاشی و گرافیک
# کویر# کوبیسم# ذهن دیگر# هنر انتزاعی# پیکاسو# زهرا بالاکتفی# زهرا# بالاکتفی# نو... ادامه
3 0 300
محفل نقاشی و گرافیک
# کوبیسم# هنر انتزاعی# نوجوان# هنر نوجوان# هنر# پیکاسو
3 0 339
محفل نقاشی و گرافیک
# هنر# سنت مدرن# هنرانتزاعی# هنرمدرن# زهرا# بالاکتفی# زهرا بالاکتفی# کوبیسم# پیکاسو
3 0 336
محفل نقاشی و گرافیک
# کوبیسم# هنرانتزاعی# هنرمدرن# نوجوان# هنرنوجوان# پیکاسو# آینده
4 0 337
محفل نقاشی و گرافیک
# کوبیسم# دوچهره# پیکاسو# زهرا# بالاکتفی# زهرابالاکتفی# آینده# نوجوان# هنرنوجوان
3 0 344
محفل نقاشی و گرافیک
# کوبیسم# زهرا# بالاکتفی# زهرا بالاکتفی# پیکاسو# نوجوان# هنرنوجوان# آینده
4 0 338
محفل نقاشی و گرافیک
# زهرا# بالاکتفی# زهرا بالاکتفی# هنرانتزاعی# تفکر# کوبیسم# سنت# سنت مدرن# نوجوان... ادامه
3 0 338
محفل نقاشی و گرافیک
# زهرا# بالاکتفی# زهرابالاکتفی# هنر# هنرمند# هنرانتزاعی# کوبیسم# نوجوان# هنرنوجو... ادامه
3 0 333
محفل نقاشی و گرافیک
# دوچهره# زهرا# بالاکتفی# زهرابالاکتفی# هنر انتزاعی# کوبیسم# نوجوان# هنرنوجوان# ... ادامه
4 1 369
محفل نقاشی و گرافیک
# هنر# زهرا بالاکتفی# زهرا# بالاکتفی# هنر انتزاعی# کوبیسم# کرونا# ایام# قرنطینه#... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زهرا ربیعی
pardisshafieyon
سمانه اسکندری