Hey #blue_world 💙 New watercolor painting by ; #amiraashrafadini 💝👧🌟 #tit... ادامه
اصلا فرض کن که مردمان هنوز در خوابند, فرض کن که هیچ نامه ای به مقصد نمیرسد, فر... ادامه
باز این فاصله و یک دل تنگ بازهم پنجره ای خالی از عشق باز هم من؛ باز هم او که د... ادامه
میخندم از این درد نهان با دو جهانی میبارم از این سیل به چشمم تو بدانی ای یا... ادامه
Loading