کم حوصله ام، به عشق، وادارم که! زانوی ادب، دست دعا دارم که! حتی اگر این خانه پر... ادامه