#دوال #اسپینرـچوبی ساخته شده در شاخه #فنزی| کارگاه #نومنزی Instagram.com/f... ادامه