کـــــاش،، جایِـــــمان عوَض میشـــــد! تا تــــــــــو میدانِستی که چِقَــــ... ادامه
پاییز ... پائیزِ بدون مِهر !!! مانده ام حال کدامین مهر را به آبان ببخشم؟ نه با ... ادامه
تنهایم! با قلبِ طاعون زده ام! آنقدر شکستند و ترکش کردند; که دیگر هیج آمدنی شادش... ادامه