هر روز صبح عقاب ها نخ به نخ از دهانم پرواز می ڪنند و من از دست های خود شڪار می ش... ادامه