نتایج جست جو "سمیه_میرزایی" در سایت 100هنر

رویای من.. بلند قامت ترین رویای عاشقانه هاست برای دروغ ترین دروغ ها هم می ... ادامه
هنر شعر و داستان شعر سکوت سمیه میرزایی  هزار و یک غصه هم که داشته باشی 
پایانی ناتمام هم که باشی 
دقیقه های هستند که خودت را پیدا کنی 
و برای نبودن هایت 
کمی سکوت کنی 
لب فنجان را تر کنی 
که باقی نفس های ات را 
شمرده باشی 

#سمیه_میرزایی
14 0 35,865
هزار و یک غصه هم که داشته باشی پایانی ناتمام هم که باشی دقیقه های هستند که خ... ادامه
Loading