در جهانی که کودکانش با درختان دوستی نکرده باشند بی شک مرگ زندگی میکند...!
Hey #blue_world 💙 New watercolor painting by ; #amiraashrafadini 💝👧🌟 #tit... ادامه
میخندم از این درد نهان با دو جهانی میبارم از این سیل به چشمم تو بدانی ای یا... ادامه